کتابخانه icicle در php

PHP به طور معمول از روش برنامه نویسی همزمان استفاده میکند، با این وجود میتواند برای ایجاد برنامه هایی با زمان اجرای طولانی هم مورد استفاده قرار گیرد. چنین برنامه هایی اغلب باید تعداد زیادی وظیفه ( task ) را بدون مسدود شدن وظایف انجام دهند. عملیات غیر همزمان اجازه میدهد تعداد زیادی وظیفه بدون …

کتابخانه icicle در php ادامه »