تنظیمات Conditional activities

Conditional activities یک امکان است که به استاد این اختیار را میدهد تا برای دسترسی دانشجویان به یک فعالیت شرایطی مانند تاریخ و نمره دریافتی در فعالیت دیگر یا شرکت در یک فعالیت و یا مشخصات فرد و… را قرار دهد. برای فعال کردن این قسمت باید به بخش مدیریت سایت ->تنظیمات پیشرفته  رفت و …

تنظیمات Conditional activities ادامه »