IOMAD چیست

(IOMAD (pronounced ee-maw یک راه حل multi-tenant (چند مستاجری) با استفاده از Moodle است. IOMAD یک پیشرفت عمده برای Moodle با هدف کسب و کار، بازار کار و شرکت ها است.Iomad ویژگی های multi-tenant خود را همراه با یک سیستم سلسله مراتبی از قابلیت ها ، متناسب با ساختار “layerd” شرکت ها ارائه می دهد. IOMAD …

IOMAD چیست ادامه »