درباره

ما با افتخار گروه  الف بای تکنولوژی را از

  • یک مدیر فنی ، دانشجوی کارشناس ارشد نرم افزار ، فعال و صاحب نام حوزه برنامه نویسی و …
  • یک مدیر محتوا ، دانشجوی کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات

تشکیل دادیم تا بتوانیم رسانه ی برای اطلاع رسانی در حوزه IT باشیم.